[ Pensioen ] diensten ASKA Insurances voor particuliere/ zakelijke klanten


Algemeen

De pensioentekort verzekering is een verzekering waarbij tegen premie en/of koopsom de pensioentekort verplichtingen op indicatieve basis afgedekt worden middels een winstdelende spaarverzekering met restitutie. Op de pensioendatum kan uit hoofde van deze kapitaalsuitkering (inclusief eventuele winstuitkering) naar keuze een ouderdomspensioen (OP) of een combinatie ouderdomspensioen met partnerpensioen (NP) ingekocht worden. Voor de pensioendatum kan bij overlijden van de eerste verzekerde uit hoofde van de uitkering uit de premierestituties een nabestaandenpensioen (eventueel inclusief wezenpensioen) ingekocht worden. De hoogte van de premies en/of eenmalige stortingen kan naar eigen keuze op de ingangsdatum van de verzekering bepaald worden. Tijdens de looptijd van uw verzekering heeft u de keuze om uw premies te verhogen en/of extra stortingen te doen.

Ouderdomspensioen (OP)

Ouderdomspensioen is de uitkering die u krijgt als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt. Als wettelijke pensioenleeftijd geldt op dit moment de 65 jarige leeftijd. Het ingegaan ouderdomspensioen wordt levenslang uitgekeerd tot de maand van uw overlijden.

Nabestaandenpensioen (NP)

Een nabestaandenpensioen, mits verzekerd, gaat in op het moment van overlijden van de deelnemer (eerste verzekerde). Er bestaat pensioen voor de achterblijvende legitieme partner, het zogenaamd partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt levenslang aan de partner uitgekeerd tot de maand van zijn/haar overlijden.

Uitkeringen

De uitkeringen vanaf ingang pensioen geschieden per maand achteraf.

Algemeen

De duurtetoeslag verzekering is een verzekering waarbij tegen koopsom de duurtetoeslag verplichtingen afgedekt worden in de vorm van: • Zuiver een ouderdomspensioen, levenslang uit te keren, kan een uitgesteld pensioen zijn maar ook een ingegaan pensioen. • Een combinatie van ouderdomspensioen en een partnerpensioen met de verhouding 100:70, levenslang uit te keren. Ook hier kan de combinatie een niet ingegaan ouderdomspensioen met partnerpensioen zijn of een combinatie van ingegaan ouderdomspensioen met partnerpensioen.
Een wezenpensioen is meeverzekerd. Het Invaliditeitsrisico (bij functiegerichte en volledige invaliditeit) is ook meeverzekerd.

Ouderdomspensioen (OP)

Ouderdomspensioen is de uitkering die u krijgt als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt. Als wettelijke pensioenleeftijd geldt op dit moment de 65 jarige leeftijd. Het ingegaan ouderdomspensioen wordt levenslang uitgekeerd tot de dag van uw overlijden. Bij overlijden wordt een slot uitkering gedaan ter hoogte van 3x de maanduitkering. Voor deelnemers die daarvoor gerechtigd zijn bestaat de mogelijkheid om het ouderdomspensioen (DT) vervroegd tussen de leeftijden 60 en 65 jaar in te laten gaan.

Nabestaandenpensioen (NP)

Een nabestaandenpensioen gaat in op het moment van overlijden van de deelnemer (eerste verzekerde). Er bestaat pensioen voor de achterblijvende legitieme partner, het zogenaamd partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen en wordt levenslang aan de partner uitgekeerd tot de dag van zijn/haar overlijden.

Uitkeringen

De uitkeringen vanaf ingang pensioen geschieden per maand achteraf. Indien sprake is van indexatie van de uitkeringen, dan zal de indexatie jaarlijks plaatsvinden, voor het eerst één jaar na aanvang.

Algemeen

De overbruggingspensioen verzekering is een verzekering waarbij tegen premie en/of koopsom een kapitaal gespaard kan worden om vanaf 60 of 62 jaar tot de pensioenleeftijd van 65 jaar een overbruggingspensioen mee in te kopen.

Deze verzekering geschiedt op basis een winstdelende spaarverzekering met restitutie. Op de ingangsdatum overbruggingspensioen kan uit hoofde van deze kapitaalsuitkering (inclusief eventuele winstuitkering) naar keuze een tijdelijk ouderdomspensioen (OP) of een combinatie tijdelijk ouderdomspensioen met partnerpensioen (NP) ingekocht worden. Voor de pensioendatum kan bij overlijden van de eerste verzekerde uit hoofde van de uitkering uit de premierestituties een nabestaandenpensioen (eventueel inclusief wezenpensioen) ingekocht worden. De hoogte van de premies en/of eenmalige stortingen kan naar eigen keuze op de ingangsdatum van de verzekering bepaald worden. Tijdens de looptijd van uw verzekering heeft u de keuze om uw premies te verhogen en/of extra stortingen te doen.

Tijdelijk Overbruggingspensioen (OVB)

Het overbruggingspensioen wordt vanaf uw 60 of 62 jaar tot de maand waarin u de 65 jarige leeftijd bereikt uitgekeerd of tot uw eerder overlijden.

Tijdelijk Nabestaandenpensioen (TNP)

Het tijdelijk nabestaandenpensioen (partnerpensioen), mits verzekerd, gaat in op het moment van overlijden van de deelnemer (eerste verzekerde) en wordt tot uiterlijk de 65 jarige leeftijd van de deelnemer (eerste verzekerde) uitgekeerd of uiterlijk tot de maand van overlijden van de partner.

Uitkeringen

De uitkeringen vanaf ingang pensioen geschieden per maand achteraf.

PENSIOENEN

Lees meer over onze pakketten

Geintereseerd?
BEL ONS +5999 734 5566